ข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการ (Service Agreement)

“บริษัท กำพรโซลูชั่น จำกัด” (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัทฯ) คงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการ เพื่อรักษาคุณภาพและการให้บริการ “ลูกค้า” (ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ใช้บริการ) ของทางบริษัทฯ ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง บริษัทฯ กับ ผู้ใช้บริการ

ฝ่ายบริการหลังการขาย

ติดต่อสอบถามและให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน

  • ช่องทางหลัก ไลน์ไอดี “9mws.com”
  • หรือโทรศัพท์หมายเลข 082-767-1208

ให้บริการในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ฝ่ายบริการลูกค้าด้านเทคนิค

ปัญหาทางด้านเทคนิคอันเกิดจากเซิร์ฟเวอร์

  • ช่องทางหลัก ไลน์ไอดี “9mws.com”
  • หรือโทรศัพท์หมายเลข 086-600-7078

ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง

 

ช่องทางหลักผ่าน LINE App.

ทางบริษัทฯ ใช้ LINE App. เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่อง ประสานงาน ติดต่อ และ อบรมการใช้งานระบบฯ

 

ตรวจสอบช่องโหว่หรือจุดอ่อนของเว็บไซต์

เราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อมาตราการในการดำเนินการ ตรวจสอบช่องโหว่หรือจุดอ่อนของเว็บไซต์หน่วยงาน ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายหลักด้าน ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของบริษัทฯ อยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

รับประกันค่าเฉลี่ย 99%

ไม่รวมถึงการปรับปรุงระบบที่มีการวางแผนการปรับปรุง และแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ยกเว้นกรณีมีปัญหา Link Network/ISP IDC ขัดข้อง หรือกรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติและเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

 

ระบบสำรองข้อมูล (BACKUP)

การสำรองข้อมูลทั้งแบบรายวัน (Daily) รายสัปดาห์ (Weekly) และรายเดือน (Monthly) ทั้งนี้ขึ้นกับบริการของแต่ละแพคเกจการใช้งานซึ่งแตกต่างกัน

 

การจัดเก็บ LOG

มีการจัดเก็บ Log ในระยะเวลา 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550