การปรับปรุงล่าสุด (Feature Update)

“บริษัท กำพรโซลูชั่น จำกัด” เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ โดยปรับปรุงเพิ่มเติมฟังก์ชั่นใหม่ๆ ให้รองรับทั้งการประเมินหน่วยงาน และ ตามนโยบายมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0


ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
ดำเนินการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
มาตรฐานการให้บริการ
เพิ่มรูป Banner Highlight "No Gift Policy" ให้หน่วยงาน
10 มกราคม 2565
ดำเนินการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตามการประเมิน OIT:ITA
ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
ปรับเพิ่มให้หน่วยงานเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ง
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
ดำเนินการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตามหนังสือสั่งการของจังหวัด
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับผู้ประกอบการ SME ตานนโยบายภาครัฐ
ตามหนังสือสั่งการของจังหวัด
ปรับเพิ่มให้หน่วยงานเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ง
ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
เพิ่มระบบ
กล่อง QR-CODE หน้าแรก
10 ธันวาคม 2563
เพื่อให้สอดคล้องการประเมิน
เพิ่มระบบ
ระบบเว็บเพจ
19 พฤศจิกายน 2563
เพิ่มหน้านิ่งในระบบ
ปรับปรุงตามรอบการให้บริการของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องการประเมิน และ ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
เพิ่มเว็บเพจ
แผนผังเว็บไซต์
26 ตุลาคม 2563
เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
เพิ่มเว็บเพจ
นโยบายเว็บไซต์
26 ตุลาคม 2563
เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
เพื่อให้สอดคล้องการประเมิน และ ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
เพิ่มเว็บเพจ
หน้าสรุป OIT:ITA ปี 2563
1 เมษายน 2563
ตามการประเมิน OIT:ITA
เพื่อย้ายข้อมูลเก่าของลูกค้ามายังระบบใหม่
เพื่อให้สอดคล้องการประเมิน และ ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
เพื่อให้สอดคล้องการประเมิน และ ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
เพื่อให้สอดคล้องการประเมิน และ ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
คุณภาพการให้บริการ
ลงทุนบนมาตรฐาน Cloud Server ระดับ Cloud Enterprise
29 กันยายน 2562
ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ใช้งาน ด้วยมาตรฐาน Cloud Server
ตามการประเมิน OIT:ITA
เพิ่มระบบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 มิถุนายน 2562
ตามการประเมิน OIT:ITA
เพิ่มระบบ
มาตรฐานการให้บริการ
1 มิถุนายน 2562
ตามการประเมิน OIT:ITA
เพิ่มระบบ
รายงานอื่นๆ
19 พฤษภาคม 2562
ตามการประเมิน OIT:ITA
เพิ่มระบบ
แผนงานอื่นๆ
19 พฤษภาคม 2562
ตามการประเมิน OIT:ITA
ตามการประเมิน OIT:ITA
เพิ่มระบบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
5 พฤษภาคม 2562
ตามการประเมิน OIT:ITA
เพิ่มเว็บเพจ
หน้าสรุป OIT:ITA ปี 2562
6 เมษายน 2562
ตามการประเมิน OIT:ITA
เพิ่มระบบ
การประเมินหน่วยงาน LPA และ ITA
1 เมษายน 2562
ตามการประเมิน LPA และ ITA
ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
มาตรฐานการให้บริการ
จดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
4 กรกฎาคม 2561
เพื่อกำหนดมาตรฐานและยกระดับคุณภาพของโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้น
ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
คุณภาพการให้บริการ
เปลี่ยนจาก http:// เป็น https://
1 ตุลาคม 2560
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL : Secure Sockets Layer) เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 2.0
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
มาตรฐานการให้บริการ
LINE APP. ช่องทางหลักในการติดต่อสือสารกับทางลูกค้า
30 สิงหาคม 2560
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
คุณภาพการให้บริการ
ระบบออกเอกสารภายในแทนการออกเอกสารแบบเดิม
20 สิงหาคม 2560
เพิ่มความรวดเร็วในการออกเอกสารและการตรวจสอบออกสารก่อนส่งให้ลูกค้า
ออกแบบและจัดทำหน้าพักเทศกาลทั้งหมด 16 แบบ
เชื่อมต่อกับกรมส่งเสริม (หนังสือราชการ สถ., ระเบียบ พรบ. พรก, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย) และ ข่าวสารภายในเครือข่าย